Välkommen till Affektiva- och ångestenheten!

Vi är en specialistpsykiatrisk enhet som tar emot patienter från 18 år för utredning och behandling av bland annat affektiva sjukdomar, ångest- och personlighetssyndrom.

Alla nya patienter på Psykiatricentrum Södertälje genomgår en basutredning. I den kartlägger vi tillsammans de besvär som du vill ha hjälp med, din livssituation och bakgrunden till dina problem. Basutredningen ligger till grund för en eventuell utökad utredning. Målet är att du ska få en förklaring till dina besvär och att vi ska kunna informera om, och planera för, de behandlingar som kan hjälpa dig.

Beroende på vilken diagnos du får kan vi erbjuda olika behandlingsinsatser. Patient- och närståendeutbildning, PNU, för just din diagnos är alltid den första insatsen. Därefter sker en ny vårdplanering och ställningstagande till eventuellt fortsatta behandlingsinsatser. En läkare bedömer ditt medicinska behov.

All vård som planeras för dig beskrivs i en vårdplan som upprättas tillsammans med dig. Vårdplanen ska ge en samlad bild av dina psykiatriska behov, dina mål med vården och den behandling du kommer att erbjudas. Vid behov upprättar vi även en krisplan tillsammans med dig. Om du vill kan en närstående vara med.

Det är viktigt att någon närstående finns med i din vård och behandling. Närstående kan vara en familjemedlem, en nära vän eller annan för dig betydelsefull person. Du väljer vem du vill involvera. Dock kan närstående inte vara med i gruppbehandlingar eller i alla terapisamtal. Väljer du att inte ha med närstående går det också bra.

Övriga insatser

I vissa perioder i livet kan det behövas extra stöd. Vi kan erbjuda samtal under en begränsad period. Du och din vårdkontakt kommer tillsammans fram till om det behövs. Du kan då räkna med från ett till fem samtal. Stödsamtalen kan till exempel innehålla:

 • Krisstöd
 • Självmordsprevention
 • Stabiliserande samtal
 • Hälsosamtal
 • Läkemedelsuppföljning
 • Länkning till kommunala insatser och/eller beroendevård
 • Stöd i rehabilitering och återgång i arbete

Minderåriga barn

Vi vet att det kan vara svårt att vara förälder, syskon eller bonusfamilj och samtidigt leva med psykisk ohälsa. Många lever med skam och rädsla att göra fel. Om det finns minderåriga barn i din närhet kommer du att erbjudas:

 • Hos alla våra medarbetare kan du prata om och få stöd i förhållningssätt gentemot barn i din närhet
 • Föra barn på tal-samtal som är en insats där du får träffa kurator vid 1–5 tillfällen
 • Information och rådgivning till barnet/barnen om din diagnos och behandling
 • Hjälp att ansöka om andra stödinsatser vid behov

Våld i nära relation

Våld kan förekomma i alla slags relationer. Du som lever med våld och förtryck i en nära relation har rätt att få hjälp och stöd. Våldet kan ge fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Våld kan också förekomma psykisk, ekonomiskt, materiellt och sexuellt. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre.

Är du utsatt, eller utsätter andra, för våld i nära relationer kan du utöver övrig vård och behandling få:

 • Samtal inriktat på våld i nära relation
 • Stöd och eventuell hjälp i kontakten med andra stödorganisationer

Tolk

Talar du annat språk än svenska och har behov av tolk använder vi oss av utbildade tolkar. Det är kostnadsfritt för dig som patient.

HBTQ

Har du frågor eller funderingar kring din läggning, könsidentitet eller könsuttryck kan du prata med vår personal. Vi kan stötta dig och vid behov länka dig vidare till stödorganisationer. Blir du utsatt för hat eller våld i nära relation på grund av din sexuella läggning eller könsuttryck kan du också vända dig till oss för stöd.