Brukarråd

– En möjlighet att vara delaktig i och påverka Psykiatricentrum Södertälje.

Brukarrådet vid Psykiatricentrum Södertälje består av representanter för lokala patient- och närståendeföreningar. Rådets arbete samordnas av klinikens BISAM, Brukarinflytandesamordnare.

Rådet arbetar för att kliniken ska uppmärksamma patienters och närståendes behov och önskemål i vården. Målet är att alla ska vara delaktiga i sin vård och kunna utöva sitt självbestämmande.

Brukarrådet är fristående från kliniken, men har regelbunden kontakt med klinikledningen. Det sammanträder minst fyra gånger per år och har kontinuerligt medskapande arbetsgrupper tillsammans med representanter från kliniken. Arvode betalas för uppdraget.

Vill du bidra till att uppmärksamma patienters och närståendes behov?

Är du patient eller närstående och vill delta i Brukarrådet kan du kontakta någon av de lokala föreningarna för mer information.

Brukarrådets lokala föreningar

Attention Södertälje Nykvarn- en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
www.sodertalje-nykvarn.attention.se

Balans Stockholm – För alla med erfarenhet av depression, bipolär sjukdom eller utmattningssyndrom - egen eller hos närstående
www.balansstockholm.se

IFS – Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser
www.ifscs.se

RSMH Södertälje – Riksförbundet för social och mental hälsa
www.rsmhsodertalje.se

ÅSS – Ångestföreningen i Stockholm
www.angest-stockholm.se