Självvald inläggning startar på PCS

Avdelning 36 och Nygårdens psykosenhet är nu med i projektet Självvald inläggning vid psykos. Uppstartsarbetet har börjat och förhoppningen är att börja ta emot patienter under april.

Självvald inläggning är en modell som innefattar ett aktivt samarbete mellan öppen- och heldygnsvård. På PCS erbjuds patienter med psykosdiagnos att skriva ett kontrakt i öppenvården som ger dem möjligheten lägga in sig själva i heldygnsvård när de vill, i upp till fem dygn, utan att detta ifrågasätts av vårdpersonal.

Ökad trygghet och delaktighet

Syftet är att patienten ska bli mer delaktig och få kontroll över sin vård genom att själv kunna besluta när hen vill bli inlagd. Vi hoppas att det blir färre vårddygn i både frivillig vård och tvångsvård samt minskat antal tvångsåtgärder.

Förhoppningen är även att patienterna ska uppleva en känsla av ökad trygghet, autonomi och möjlighet att kunna ha inflytande över sin vård. Ytterligare en ambition är att personalens tillit till patientens förmåga att påverka sin vård ska stärkas.

Finns på fyra kliniker i Stockholm

I Norge och Holland har man under en länge tid använt självvald inläggning. Stockholms Läns sjukvårdsområde, SLSO, startade 2014 det första projektet för att pröva och utvärdera modellen i svenska förhållanden. Projektet drivs sedan 2016 av CPF och finns på Norra Stockholm Psykiatri, Psykiatri Nordväst, Psykiatri Södra Stockholm och Stockholm Centrum för ätstörningar. Modellen erbjuds inom SLSO till patienter med ätstörningar, psykosdiagnos eller självskadebeteende.